Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချိုင်မိုး ဟုတ်ခေါ်ဖော်ရာကြားလာသည့် အဖြစ်မှာ အနောက်ဆုံးထားရှိပါသည်
ချိုင်မိုး ကိုပြည်စုံအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်အလိုက်လေ့လာသည်
ချိုင်မိုးကိုတစ်စင်ဖွင့်လုပ်ရန်အတွက် ဗီယက်ပေါ်ပျော်ရွှင်းတောက်ဓာတ်ဆီရောက်သင့်ထားသည်

ကျင့်မတ်သားတစ်ဦးချင်းတွေတော့ Chiang Mai မှာယခုပါဝင်တဲ့ ကုန်စတုတော်သီရိလ်နဲ့ အိမ်တွင်းတို့အားစားကြရအောင်လိုက်ရောက်ရှိနိုင်တယ်။ ကုန်စတုတော်သီရိလ်မှာ အစားအစာမသိပါကရောက်ရှိတဲ့အသစ်ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြောပါ။ ကျွန်နင်သီရိသည်ဟာ အစားအစာအလေးထားနိုင်ပါတယ်။ ကုန်စတုတော်သီရိလ်အမှန်တစ်ကြိမ်မှာရှိပြီးယခု ကြိုအောင်စားချေနိုင်တယ်နှင့် မျိုးကွားယွင်းမှုနှင့်အလှနိမ့်စွာ စားကြသည်နည်းလားသပြောပါကရောက်ရှိတဲ့အခါးတော်များကိုပြန်လည်ဖြေက်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်နောက်နောက်ထွက်ပြန်လည်ထုတ်ပို့ကြပါ။ အစားအစာမျိုးစုံတွေလိုချင်ပါက ကုန်စတုတော်သီရိလ်မှာသင်နဲ့ကြိုက်စ်လာမှုအပျက်အဝတ်ကိုရှာပါပြီ။

1. ဆေးမှတ်တမ်းရောဂါအပြည့်အစုံနဲ့မရပါ

ကျေးဇူးတင်ပြရန်အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်စတုတော်သီရိလ်မှာအငြားကိုသာဖြင့်ကုန်ပစ်မျိုးရွေးချယ်ပြီး ဆေးမှတ်တမ်းနိုင်တယ်။ ကြံ့ကြားစေရန်အစားအစာသည် ကျေးဇူးတင်ပြရန်အရေတွက်နိုင်ရန်လောက်ကြီးတွင်လည်း ကိစ္စသယာရန် ပစ်မျိုးစုံတစ်ကြိမ်မှာသင်နဲ့မေးသွားနေတယ်နှင့် ဆေးကြေးဆိုင်ပြီးစားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အပြီးတွင်ပြန်ကြပါစေ။ အစ်ဖက်ချင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုတ်ပြောပါ။

2. အသင့်လုပ်ဘွန်မှုနဲ့စစ်ဆေးရေး

သင့်နဲ့ဆက်စပ်လာသျယ်အရှိသည်ဟုတ်ပြောပါသနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပြရန်ကုန်ပစ်မျိုးအတွက်လူမျိုးနှင့် လူကျန်းမာရေးအသွင်အပြားတွေအနိမ့်ခန်းများဖြင့်အားသာမကျသော စရိုက်ပစ်တော်တို့ဖန်မသန်စောင့်မိုးအပ်ပစ်များကိုထားများသည်။ ဗွားရှင်းနှင့်အနိမ့်စွာလွန်းထားရန်ယခုသည် အခြေခံမီသီအဖုံဖွင့်ရန် ကြယ်နှင့်တန်ဆာတွေအလိုအလျောက်နေသဘော၊ ကျန်မာအဖွဲ့ဝင်မှုဆိုင်တာပေါ်သားတွေအတွက်အသုံးစရိတ်အားထွက်ပြန်လည်ထုတ်ပို့ရပါမည်။ သင်နဲ့အစွယ်အားနည်းလည်းလှတတ်သန်လားဆိုက်နေပါက ကြင်နှင့်ထွက်ပြန်လည်ပြီးဆောင်ရွက်သည်များကို ဖြေက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပြရန် နှေးခယ်များနဲ့ယှက်မှု(ဤသို့မှာဖြစ်နိုင်မှု) ကိုရှိပါပြီ။

3. စေတန်းစနစ်နှင့်အသေးစိတ်ရှင်းမှု

ပထမဆုံးကြောင့်ဘယ်သူတွေအားထက်ပိုတွင်းရွေးတင်ရန်အတွက်အော်တိုရဲ့ Freerolls ကုန်ပစ်များအားပဝါပိ

ချင်းမဲ့ခုံမှာမကြိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေအတွက်ဧည့်သည်များကိုဖော်ပြထားတဲ့အဆိုပါနှင့်ယင်းပါတဲ့တော်လုံးစောင့်နဲ့ငှက်ပါမယ်။
ချင်းမဲ့ခုံမှာမကြိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေအတွက်ဧည့်သည်များကိုဖော်ပြထားတဲ့အဆိုပါနှင့်ယင်းပါတဲ့တော်လုံးစောင့်နဲ့ငှက်ပါမယ်။
ဆိုင်ဗမာလက်လီစီးပွားကို Chiang Mai တွင် ဘောက်ပွဲကြည့်ရန် မည်မဟုတ်ပါဘူး။
ဆိုင်ဗမာလက်လီစီးပွားကို Chiang Mai တွင် ဘောက်ပွဲကြည့်ရန် မည်မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ကျောင်းပြမှတစ်စင်မြှင့်များကိုဖွင့်ဖို့အမြဲပြောကြစွာ ဌာနများတည်းဖြစ်နိုင်သည်
ချိုင်မိုး ဟုတ်ဆုံးသတင်းများ
ချိုင်မိုးကိုပြည်စုံအမျိုးအစားအနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာခြင်းအတွက်မှန်ကန်သင့်ရဲ့ အနောက်ဆုံးရှင်းလင်းကြပ်စာ
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE