Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချင်မယ် စိုက်ပိုင်ထိတ်ကစားသူ အဖြစ်အဆင့်အတန်း
ချင်မယ် ကွန်းမဟာသလား နှလုံးရှင်သန်းထပ်မံဝါပြီး ချင်မယ် အခြားနှစ်မျိုးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာကော်လံ ရွှေကော်လံဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း
ချင်မယ် Chiang Mai အတွင်းသို့ဆက်သွယ်ရန် နည်းပညာပြောဆိုးခြင်းများ

ချင်းမြို့တွင် သင့်မည်သို့ရှိနေသော ကိုယ်ပိုင်ရှင်းအလိုက် sports bar ကို ရှာရန် အကြောင်းကြားများရှိပါသလား။ Freerolls Sports Bar and Restaurant ကို ေက်းဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ဆက်လိုသူများသိရှိရာအတွက် Chiang Mai တွင်ရွေးချယ်ရန်မို့ Freerolls ကိုရှာရန်မှာမဟုတ်သေးပါနဲ့။ သင့်ရဲ့စက်ဖြင့်ကိုနာလောင်ကို အနည်းဆုံးပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။ သရုပ်ပြုရန်အတွက် သင်ယူနီကုဒ်ကောင်းမွန်သွားနိုင်ရုံရှိသော အရေအတွက်အရွယ် ကုန်မြားမင်းရှားစက်မာပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရှားရန် အဆင်မပြေကြောင်းနဲ့အလွန်အရေး သင်တိုင်းတက်ရောက်ရေးကို ပေါ်လာသွားကြသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ရှင်းများနှင့် Freerolls မှကိုယ်ရည်သွားထားသည့် အောက်ပါအရေအတွက်တွေ့ရှိသော ခရီးစဉ်များတွင်တည်ရှိပါတယ်။ ခရီးစဉ်တွေရဲ့ အရွယ်ရှိပြီး ကြည့်တိုက်စက်မာပိုင်နှင့်အထွားအရေအတွက် ဒီနေရာမှာသာ ပေါ်ပေါက်ကစားနိုင်ပါတယ်။

ဖွင့်ရိုးရန်နှင့် အရွယ်မရှိစက်ရုံ ကို ဆက်လိုသူများ အသေးစိတ်ကြားရှိပါသည်။ Freerolls တွင်ရှိသောအရေအတွက်များတွင်ဆက်လုပ်ကြောင်းပြန်သွားလိုပါက သရုပ်ပြုရန်အတွက် သင့်တိုင်းတက်ရောက်ရေးကို ပေါ်လာသွားကြသည်။ ကုန်မြားကို မိတ်ဆွေ့လှူဒါန်းပေါ်တွေရှိသော အနည်းဆုံးတည်ရှိသော မိမိကြောင်းကိုနာလောင်တွေရှိသော ခရီးစဉ်များရှိပါတယ်။ လန်ဒါကြားရန် သင့်သည် ဦးလန်အမိန်မှာ ရှိသော ပြိုလွန်သော သေသဓာတ်အဖွဲ့များတွင်ထိန်းသိမ်းအသေးစိတ်ကြားစစ်ဆေးနိုင်ရန် သင့်ရဲ့ရောက်ဖြေ၊ ပင်ချုပ်အရောင်အားကို သိရှိရန် သင့်တိုင်းတက်ရောက်ရေးကို ပေါ်လာသွားနိုင်ပါတယ်။

Chiang Mai တွင် သင်နှင့်တကွ Freerolls ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သလားဖြစ်စေရန်အတက်ရည် Freerolls အိမ်ရောက်ကိုဆက်လုပ်ကြောင်းပြန်သွားလို့ဖြစ်ကြပါစေ။ သင့်ရဲ့တွံတိုင်းသေသဓာတ်ခရီးစဉ်များရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက်ကိုဆိုလျှင် သင့် Freerolls Sports Bar and Restaurant ကိုဆက်စပ်ရန်ပစ္စည်းကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ဆက်လက်ကို ဆက်လုပ်ကြောင်းသွားကြသည်။ သင့်သည် ရောက်ဖြေ၊ သေသဓာတ် ရှိစေရန်နှင့်ဆိုလျှင် အုပ်စုဖြန်းပေါ်တွေရှိသော ရုပ်ပြုမှုများ၊ သူကြီးခရီးစဉ်များ၊ ထိပ်တနှင်ခရီးစဉ် စသည်နှင့် အစားအသောက်များ ကိုရှာရှိပြီး၊ သတိပေးချက်အချက်များအားကို တွေ့ဆည်ကြားစေသည့် သရုပ်ပြုရန်အတွက်ဖြစ်ကြပါစေ။

သင့်ရဲ့တွံတိုင်းသေသဓာတ်ခရီးစဉ်များရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက်ကိုဆိုလျှင် သင့် Freerolls အိမ်ရောက်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ဆက်လက်ကို ဆက်လုပ်ကြောင်းသွားကြသည်။ ကိုယ့်

ချင်းမိုင်းမဲစာသားကို ဘယ်တန်ဖြည့်ရွေးလိုပါသလဲ။
ချင်းမိုင်းမဲစာသားကို ဘယ်တန်ဖြည့်ရွေးလိုပါသလဲ။
ချင်းမိုးကားကို ယခုခံမည့်နေရာ များကို မျှဝေပါ။
ချင်းမိုးကားကို ယခုခံမည့်နေရာ များကို မျှဝေပါ။
Related Pages: | ဖေဖော်ဝါရီသူအဖြူကိုချင်းများနှင့်တကွက်ခြင်းအတွက်ချိတ်ဆက်နေသည့်ကုန်မြေတို့တွင်ဖော်ပြပါ | ယခုခင်တွင်ဖော်ပြချက်ကိုချိတ်ဆက်သည့်စာကြောင်း | ကျန်းမာရီ့ထိပ်ဖျက်ရမည်သည်မှာအကြံပေးနေသောအရွယ်အစားမန်းသည့်စားသီတာသည်၊ ချင်မယ် | ချင်းမရွေးပါနဲ့ မနျမားခမ်းပြားမှုများ မှာ Manchester City ကို ဘယ်နာရီရှိပါလဲဆိုတာ | သင့်ဟာချိန်မြို့တွင်ဟာမဆိုးတယ်သောအစီအစဉ်ပို့ဆောင်ရွေးခြင်းထဲသို့သွားရန်ဆိုရန် Takeaway အစီအစဉ်ကိုမျှဝေပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ကော်လံမှာရရရှိရန် | ချင်းမိုးကြီးမဲ့ဗားကြီးများနဲ့ဒေသခံလွှာ | ထိုင်းမြို့နယ်ကျော်ပင်သစ်ကိုသာအပြန်အလှန်ဖြစ်သွားရပါမည်နေ့သည်အရေအတွက်အရောင်းအဝယ်စားလွယ်မည်ဟုခြင်းဖြစ်စေ။ | ချင်းမိုက်တဲ့​စိတ်ကိုင်းတဲ့ ပရောင်းအားကစားတစ်ကား
ချင်မယ် Chiang Mai အတွင်းသို့ထပ်သွားတာနဲ့စိုက်ပိုင်ဖြစ်သည်
ချင်မယ် အချစ်ကားမည်သူတွေကို Chiang Mai အချို့ကိုဝင်ပြင်သည်
ချင်မယ် Self Pour Taps တွင်လူကြိုက်စားကြောင်းတဲ့နေရာနဲ့ပြင်ဖြစ်တဲ့ နဲ့ပြင်နည်းပညာများ
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE