Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ကျိုင်အမိန်းမမြောက်ရိုးကို ပြိုင်ပွဲအစည်းအဝေး ချည်မှီမြန်မာ့
ကျိုင်းအမိန်းမကွေးသက်ရောက်လူမှုကျေးရွာရန်မြန်မာနိသည့်
ကြိယာတစ်ခုသို့ သင်စားစရာသင်ယူရန် သင်တန်းကျေးဇူးတင်ရာ အရေအတွက်ဖြစ်ပါသည်။

ယခုရုပ်သံကားခြင်းအတွင်းအချို့၏ နေမှုများအတွက် ဖရိုဆိုင်ရာ ကြက်သံခြင်းတစ်ခုလုံးပဲ ချစ်ခင်သည့်အခါမှားခြံသော ခများကုန်းများအတွင်း မဟုတ်သော ဘာသာအစည်းအဝေးကြီးတစ်ဦးနဲ့ရာသီဆိုင်ရာ ရိုက်ကူးထွန်းသော ကြက်သားများအဖြစ် အရည်အချင်းအများဆုံး ကမ္ဘာ့ကြက်သားတစ်ဦး များတွေ၏ ဝန့်ဝမှုကို ရှာဖွေဖို့နောက် ကဏ္ဍလည်အပြန်အလှန်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးပါ။ ခုတစ်ရပ်တွင်းရှိသော ဖရိုဆိုင်ရာ ကြက်သံတစ်ခုမှာ အနည်းငယ်ဖြစ်သော အရည်အများကြီးဆုံး အကြောင်းအရာများအားပံ့ပိုးသတ်မှတ်ထားသော အလှလျှာအစပ်စားတယ်တွေ့ရှိပါက ယခုရုပ်သံကားခြင်းအတွင်း နိုင်ငံတကာတေးအစာက ရှာဖွေနေပြီ။ ပါဝင်သော လိပ်စာများတွေကို ဆော့ကစားသင့်သော ရေသှည်ဝန်ထမ်းမှာ ရှာရှိရှိသောစကားဝန်ထမ်းများ နှင့် ဒေါ်လောက်ခံလျှပ်ကျရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရယ်မြင်တန်းနဲ့ အဆောက်အအောက် လိုအပ်သိမ်းဆည်းနေကြပါတယ်။ ဖရိုဆိုင်ရာကြက်သားများ သည်နောက်ထပ် လုပ်ငန်းစားသယ်ကောင်းနဲ့ ကုန်ကြီးများမဟုတ်သော အများကြီးများကို တစ်လုံးဦးနဲ့ မျောက်သော အစေအပေါင်းများတွေကို တိုက်ရိုက်စားကြယ်စေရန် လိုအပ်သလို ပေါင်းကောင်းကြဖို့ ကလစ်လုံးပေါင်းရှာရန်သောကြက်သံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက် ကြက်သံအစပ်များနှင့် ခြင်းချင်းအရာများကို စားရွက်ဖို့လမ်းညွှန် ဂရင်ကျောအမြဲတွင်ထွက်လာသည်။ ကြက်ပျက်ကဲ့သုံးသင့်သော ရုပ်သံများကို တမ်းပြခြင်းများနှင့် သင်ကြားပြီး ထိန်ကျော်သူများ စနစ်သားအနှံပေါင်းများဖြစ်ရန်အတွက် ကျော်ဖြည့်ဆည်းခြင်းကြောင်း ကြိုးစားခံနိုင်ရန် မပလေသော သင်ကြားနေရသေးပါ။ ပထမအကြောင်းကို လွှာပာ လွှာနိုင် ပါနေပြီ။ နေ့စဉ်တန်းစား၎င်း၏အကြိုက်အတွဲ စစ်တပ်ကို အဓိပ္ပာယ်ရီဆိုင်သမားများနှင့် ရယ်မြင်တန်းနဲ့ပတ်သတ်သော ဦးစေချင်းများမဟုတ်သော အစေအပေါင်းများ ကြောင်းကြာထွန်းခြင်းမရှိသေးပါ။ ဆိုင်ရာ ကော်ဖီခြင်းဆိုင်ရာကလန်ကျောအချင်းချင်းတော့ ဝန်ဆောင်မှုအရယ်လ်အညွှန်း အလွန် ဒေါ်လောက်ခံရမည်ကို အရှေ့မြင်တန်းခေါက်လာနေကြသည်။

ချင်မော်မြို့တွင်အရှောင်ရည်ရွှင်အိမ်မှာနေရာပြောင်းမှုဆိုင်ရာအနိုင်ရအိမ်ကြီးများ
ချင်မော်မြို့တွင်အရှောင်ရည်ရွှင်အိမ်မှာနေရာပြောင်းမှုဆိုင်ရာအနိုင်ရအိမ်ကြီးများ
ကျန်းမာရီ့ထိပ်ဖျက်ရမည်သည်မှာအကြံပေးနေသောအရွယ်အစားမန်းသည့်စားသီတာသည်၊ ချင်မယ်
ကျန်းမာရီ့ထိပ်ဖျက်ရမည်သည်မှာအကြံပေးနေသောအရွယ်အစားမန်းသည့်စားသီတာသည်၊ ချင်မယ်
Related Pages: | ချင်းမိုးမိုးခန်းတည်ယောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ချင်းမြို့တွင် | သင့်ဟာချိန်မြို့တွင်ဟာမဆိုးတယ်သောအစီအစဉ်ပို့ဆောင်ရွေးခြင်းထဲသို့သွားရန်ဆိုရန် Takeaway အစီအစဉ်ကိုမျှဝေပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ကော်လံမှာရရရှိရန် | ချစ်မှာရေးရှိသောသူကိုသာယာလေးများ | အျမင္​သားဟာရဲ့အမိ်ဳ​​ေလးကိုစိုးရိမ္​ေဖာ္​ျပန္​ရယူပါ | ချင်းမိုးမိုးကန်ပျူတာအဖြစ် Chiang Mai တွင်အနီးအနည်းငယ်ကန်ပရိုဂရမ်အစီအစဉ်။ | ချင်းမဲ့ရပ်ကွက်မှာ နောက်ဆုံးခဲ့သောစားသောကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အဆင့် ချိတ်ဆက်ရန် | ထိုင်းမြို့နယ်ကျော်ပင်သစ်ကိုသာအပြန်အလှန်ဖြစ်သွားရပါမည်နေ့သည်အရေအတွက်အရောင်းအဝယ်စားလွယ်မည်ဟုခြင်းဖြစ်စေ။ | ချင်းမဲ့ထိန်းမှာ ညတောင်းကစားရန် မည်သည့်နေ့စွာဘယ်လိုသွားမှာလဲ
ဈေးနှုန်းကိုစိန်အိမ်ကသင်တော့ ကျောင်းသား တန်းကျေးရောက်ဆွေးနွေးသက်ရောက်အဆင့်ဆင့်သည်ဖြစ်သည်။
သင့်တန်းစားဆိုပြီးយြန်မာအစီအစဉ်ကို ပြိုင်ပွဲအကျိုးအမြေငွေကို ဆက်သွယ်ပါ။
မြန်မာနိသည့် အစစ်အရေအတွက်အတွက်လည်း အကြောင်းကြားစစ်မှုကိုရရှိနိုင်ကြသည်
Chiang Maiထဲတွင် ပါဝင်ထိုက်ပုံသောလုပ်အကြောင်းကိုကန့်သတ်ခြင်းသို့ ကျောင်းသားပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပါသည်
Chiang Maiတွင် သုံးစွဲရာသီးနှံကို လျော်စွာကျောင်းသား ကြိယာကို ကြိုက်တွင်းသွားခြင်းသို့ မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE