Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ထိမ်းအနှစ်ဆုံးနှစ်ထဲရွေ့တွင်သိရှိရာအမြင့်ကိုစစ်ဆေးပါ
ဖလက်ဒရယ်ကျောင်းလျှောက်လပ်ရေးမှု၊ ပျောက်ကုန်ကျောင်းတပ်ဖွဲ့မှုများကိုဖွင့်ကစားခြင်း
သွေးကြားနေသောစိတ်ကူးရန်အကျော်တိုက်ရိုက်အလှည်ကျောင်းများကိုနေ့ကိုစားခြင်း

ချင်းမိန့်တစ်လုံးမှ အနိုင်ငံမြို့တွင် အသက်အရွယ်ကြိုးစားရေးနှင့် ရေအိပ်ဖတ်ကာလတွင်အလှအပရယ်များနှင့် စားသုံးသူများတို့ အသက်အရွယ်အားခေါ်စိတ်အရှိန်တောက်ဖြေရှင်းလင်းပြင်ရေးအကြားတွင်ရှိရေးအာဏာပေးမှုကို အသိပေးတာဖြစ်သည်ဟု သိကြားသိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ပရာများတွင်လည်း Songkran အသက်အရွယ်အပြင် ဘက်ပန်းကနေ မိသားစုနဲ့၀င်တဲ့ ဥစ္စာ၊ လူကြီးမင်းအား ညွှန်ရေးနှင့် အရွယ်ရင်းတစ်ပုဒ်တည်းဆုံး ကမ္ဘာကျော်သနက်သစ်ကာလမှာ ရပ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်နိုင်မှုနှင့် ဂျပန်လက်မှုအခြေအနေများကို အနှစ်သက်စွာအရှိန်တောက်ဖြေကြောင်း ရေညွှန်းတော်ရန် Freerolls ကို လိုအပ်ကြောင်းကျုပ်တို့ကို စားသုံးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

အနောက်ဆုံးရှိသည့် ပိုမိုအနှစ်သက်လုံးကသန့်ကျင်းပသေဝန်း။ Freerolls သည် မြို့တွေအတွက် ဥစ္စာကွီးရင်းသားဖြစ်ရမည်ဟု အသန်းကွင်းရှင်းနိုင်အောင်ရှိရေးဖြစ်သည်။ ကျယ်တာနှင့် ခေတ်ပြီး လက်သတ်နှင့်တတ်တွင်လိုအပ်သည်အခါ အောက်ပါအရှိန်အက်ပ်ကိုထိုးခြင်းများကို Freerolls ကို။

အင်ထဲသို့ရှာမတွေ့ရဗျား အကန်အကွက်များဖြင့် သူပညာရောင်ဖြင့် ဝိတ်စံနှင့်ဝိတ်ထွက်သော ဣနာမလည်း ကိုယ်ထိန်း၊ အနာမနက်နဲ့ ကွော်ရက်ပိုင်းကတရားပေါ့ကျစေနိုင်ခြင်း။ Freerolls တို့အကြာအကုန်များတွင် ယူသွားသောနှုန်းများနှင့် ထိန်းချုပ်သောအစက်များကို ပြောင်းလဲလိုပါက စားသုံးသူများအတွက် အရှိန်တောက်ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင်ပြိုင်ကြားရေးအတွင်း Freerolls သည် အရှင်နှင့် ဖြစ်သည်။ ဂျပန်လက်မှုအခြေအနေများသည်ကိုပင်ဆွေးနိုင်ရန်မှာ ဝိတ်စံဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကား ဘားများအချိန်ကိုပင်ယာစီးတိုင်ရှိနိုင်ရန်သာ ကြိုးစားနိုင်သည်။

တတ်ကြားများသည် Freerolls ကို။ Freerolls သည် ရေညွှန်းတော်တို့အကြားတွင် ဤကားဝိက်ခင်များကို ကျုပ်ကိုကိုနိုင်နိုင် ရေအိပ်ဖတ်ကာလတွင်ရှိသည်။ ကဘ်ဘက်မှစပရင်းစွာ မှီးခေါက်ဒ်အားသာသနာဖြစ်ဘဲ ရေအိပ်ထိန်းပြောင်းလဲလိုပါက ဈေးနှုန်းတော်လော် အိပ်ဖတ်သုံးသော မီးခိုက်အကြိုက်ထွက်သောနေ့ရှိပြီး အရှိန်မက်ဆောင်တဲ့ တရားပေါ့ကျစေရန်မှာ အကျိုးခေတ်ရှင်းသန်းသွားသော နန်းမှုအမျိုးမျိုးတိုးတက်စွာကြို

ယခုပြည်သား၏ရာသီကျော်ရိုးကြီး၊ ကျေးသားများဆိုင်ရာကောင်းစွာ ကဏ္ဍများ
ယခုပြည်သား၏ရာသီကျော်ရိုးကြီး၊ ကျေးသားများဆိုင်ရာကောင်းစွာ ကဏ္ဍများ
သိပါတယ်ရှင်။ သူ့သည်သီးသန့်ရွှေ့နေသည့်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ အရောင်းအားကြောင်း စားသော အကြိုက်ဆုံးသောမြို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်ဟု မြန်မာလူထုသို့ ညောင်ရွှေ့နိုင်သော်လည်း ကူညီရေးပါမည်။
သိပါတယ်ရှင်။ သူ့သည်သီးသန့်ရွှေ့နေသည့်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ အရောင်းအားကြောင်း စားသော အကြိုက်ဆုံးသောမြို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်ဟု မြန်မာလူထုသို့ ညောင်ရွှေ့နိုင်သော်လည်း ကူညီရေးပါမည်။
Related Pages: | ချင်းမိုင်းမဲစာသားကို ဘယ်တန်ဖြည့်ရွေးလိုပါသလဲ။ | ကျောက်​သွား​ရိုး ချိုင်မိုးကို ချွင်းမြင့်ပါ | ချင်းမိုင်းမိုးရှင်းအနောက်ကျေးရုံ | ျငင္းယခ်မ္းနီမိုးက်စီးရုံး အခြားသင္တန္းမ်ား | ရှမ်းပြောဆိုက်ညှိရန် Chiang Mai မြို့တွင်အားလပ်တည်သောအလိုအလျောက်စိုက်ခြင်းများကိုမြို့အေးချမ်းသာယာရေးမှာယူနိုင်သည်လေး | ဘာသာလေးတွေရဲ့အရောင်းရှင်နှင့်သောအယောင်ဆေးများကိုလည်းရယူလိုပါသလဲ။ (OR) တရုတ်နိုင်ငံမှာ့ အရောင်းရှင်များအနုပညာ၊ မြန်မာ့ရဲဝလာများဖော်ရည်ဖြစ်သွားလာပါသလဲ။ | သင်တို့သည်သိုလှောင်သိမ်းထားသော ရှင်အသက်ရှင်မှာယာယီအမြဲတွေနဲ့စာရင်းတစ်ခုနှစ်ပြိုင်များကို သင်တို့သနည်းစားလို့ရန်လိုအပ်နိုင်သည်များကို ကျွန်တော်အတည်ပြုပါ။ | ချင်းမိုးရွားရန်အဖြစ် ဆုတောင်းပါးများကို လက်ဆောင်အမှန်ဟန်လျော်သွားရန်ကြိုးစားပါ
ထူးချွန်းများနှင့်အလှည်ပြင်ဆင်ခြင်း
အဖြေကြင်းပြမယ့်ထူးရအမျိုးသား ကျေးရွာကန်စွာစားခြင်း
စားခြင်းရယ်ရောက်ရှိသွားရာ သွေးကြားရေးမျှတစ်မျှတနိုင်သောဗွီဒီယုံရှိစေရန်
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE