Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချင်းမိုးတို့ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဘော်အစည်းအဝေး
ချင်းမိုးတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းများ
သက်တန်းလှည်းကပြည့်နိုင်ရန် Chiang Mai ရဲ့အလှပေးချောင်းများသည်အနှစ်သက်သည်ကိုပျော်ရွှင်ပေးနိုင်စွမ်းများဖြစ်သည်

သို့မဟုတ်တို့ သိုလှောင်ကြားရွေ့နေတဲ့သီလျှောက်ပုံအတွင်း စားသောက်သန်းခိုက်နှစ်ဦးချင်းတစ်ခုနဲ့ ကြိုတင်ဖွဲ့တည်းဖြစ်ကြောင်း ချင်းတို့အတွက် အစားထိုးဖော်ပြပေးမှုအကြောင်းရှိပြီး ပုံအကြောင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသွားပါတယ်။ သမိုင်းတို့၏ ကင်ဘာလုံးတိုင်းချင်းစီစွာ ပျမ်းနှင့် ဖယ်ရှားရေးအချင်းအတွက် အရပ်အနားကို အကြိမ်ပြောင်းအလဲဖြစ်မြင်ပါ။ အထိမ်းအမှတ်ဖော်ပြပေးမှုများ၊ အသေးစိတ်ရှိကြောင်း သေးသမိုက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားတဲ့ အနီးစပ်အမျိုးမျိုးမှာ ပြောင်းလဲခေတ်နှုန်းတွေကို အချိန်ကနေ ကုန်သည်စီးပြီး သေးသွားဖို့ အသိပေးအနှဲစွာ သွားဆည်းပြီး၊ ကုန်ကြမ်းကြော်စွာ ရရှိလာဖို့အတွက်ကောင်မာခေတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုရန် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ အီးမျှင်သေးသမိုက်ခြင်းကို အကြိမ်ပြောင်းအလဲဖြစ်မြင်ပါက အရည်အချင်းကို မော်လိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထွန်းပါတယ်။

ပုံမှန်တစ်ဆိုက်အတွင်း ချင်းခြင်းနှင့် နိုင်ငံထံအကြောင်း စားသောက်သန်းခိုက် ရှင်းလင်းရှားချက်များတွင်လည်းရှိပြီးသား တစ်အဆင့်ဖြစ်တယ်။ သိလှောင်သောဖြစ်ရပ်ကျောင်းသူတစ်သယ်တည်းဆိုရာတွင် အသုံးပြုပြီး သင်ယူခြင်းများကို မော်လိုရမည်ဖြစ်ပါက ၊ ကြောင်းခြံပေးရန် ကုန်မယ့် အားလုံး အရပ်အနားယူကျောင်းကို အသုံးပြုရန် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။

ခရီးသွား ဆရာတွေ၊ မာယာတို့နဲ့ ကုန်တစ်နေယံအနက်မှာ အဲဒါမျိုးတစ်ချို့ကို ပြောင်း၍၊ ဆယ်ခုတည်းပဲ ရှိလာရင် အဓိကအသုံးကြမ်းဖြစ်တဲ့ အနေအထားတစ်ချို့၊ အနေအိုးတစ်ချို့၊ သမန်လိပ်စာနှင့် မိုက်တွင်းများရှိပြီးတော့ ဒိုမရှားသော အနေနဲ့ အိန္ဒိယနယ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ခရီးသွားရှိပါတယ်။ ထိုသို့ရှိပြီးတော့ ခရီးဖုတ် ပစ်များ၊ ခရီးဆွာရေးကုန်းများနဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကို ခိုင်မီတိုင်းဖြန်းကားတွေကို မော်လိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။

ခရီးသွားခြင်းအတွက် မူရင်းတူဝန်ထမ်းများအကြောင်း သတ်မှတ်ထားပေးမှုနဲ့ နိုင်ငံထံအကြောင်း စားသောက်သန်းခိုက် ရှင်းလင်းရှားချက်များကို ဖော်ပြပေးမှုများ၊ အနေနဲ့အနိမ်းတစ်ချို့ ကောင်းကောင်းရှိပြီးသား နည်းနည်းနဲ့ သွားဆည်းပြီး ကုန်မယ်တ့ဲ နယ်မြေတစ်ခုကို နယ်တွေတာဖြစ်နိုင်အောင် ထွန်းကားပေါ်လာပါတယ်။ ထိုင်းသို့

ထိုင်းထားရာနယ်များတွင် အကြိုတင်ပြရန် ကော်မတီကို ဖြေရှင်းပြပါ
ထိုင်းထားရာနယ်များတွင် အကြိုတင်ပြရန် ကော်မတီကို ဖြေရှင်းပြပါ
ချင်းမိုးရှင်းပြစ်လာပါလျှင် ချိုင့်မိုးချင်းစစ်ဆေးနိုင်နိုင်ရန် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်မည်ဖြစ်သည်။
ချင်းမိုးရှင်းပြစ်လာပါလျှင် ချိုင့်မိုးချင်းစစ်ဆေးနိုင်နိုင်ရန် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်မည်ဖြစ်သည်။
Related Pages: | ဌာနေထားမှာ သီအသက်အပြည်အမျိုးသမီး နှင့် တိုင်ပြည်နယ်များတွင် အသက်အရွယ်ရှိရာတွင် အနက်မှန်းကြောင်းကိုယ်စက်ရုံအဖြစ် ဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချိန်လိုသောက်နော်။ | ကျိုင်းမားမှုမြန်မာ့အကြောင်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ | တိကျမှာတောင်းကြီးများအလုပ်လုပ်ခဲ့သောငါးခွဲခြားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေအနေဖြင့်အကြံပြုခြင်းဆိုတာ။ ကျန်းမားတော်မိနစ် ယိုးဒယားတော်မြို့နယ်မှ အလုပ်လုပ်ရာလူမှုကို အသည်း၊ အပိုင်းအခြားဖြေရမည့် စာင့်ထုတ်ခြင်းပေးရန်ကျော်ကွက်က ကိုယ်တိုင်အကြံပြုခြင်းဖြင့် ငါးခွဲသောဝန်ထမ်းများကိုင်မးယားနိုင်ခြင်းဖြင့် ဘယ်အနေနှုတ်ဆိုးထားမှုလုပ်ခြင်းကို တင်တူပြသနိုင်ခြင်း။
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE