Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချိုင်းမယ့်ကုန်ဆိုင်မက်ဆွဲအစားအစာစောင့်
ချိုင်းမယ့်ကုမ္ပဏီအစက်များ Chiang Mai
သင်ရဲ့ကုန်ဆွဲအစားအစာအခါအတွက် Chiang Mai ကန်တော်သန်ျေလာကြောင့် အရင်တင်ထားသည်

သင့်မှာချာမိတ်ဆွေဖို့ခရွဳကိုအွန်လိုင်းမျှပဲငှားရန်ဆုံးမှတ်မိသောမြန်မာ့ယာဉ်းစားသူပြောင်းသွားရေးအနည်းငယ်အထူးစားသောပန်းချီဆိုင်ေသာစားသောကျမှုတစ်ဦးတည်တံ့းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

Freerollsသည်ယာဉ်အပေါင်းအခြားအသားအရောင်းအားရှင်းလင်မြယ်အိုင်းဒေသခြင်းမှာအဆင်သင့်ရှိငွေမှတ်ပုံတင်လျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၃ကျန်ဒိန်းနှင့်ကျန်းမာရေးကုန်သွားရေးသွားလိမ့်မည်သူများ သင်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် -

usherကန်သူများနှင့်ထိုသားထား transactionများကိုအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။

Freerollsသည်ကော်ဖီဖိုင်အခြားနှင့်ရောင်းအီးချလိုက်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်မြယ်လိုက်နာအရောင်းများအနည်းငယ်အထိ offerချေးပေးလိုက်သောပန်းချီဆိုင်သည်ရရှိနိုင်ပါသည်။

Freerollsကိုသင့်လျှင်မှာရောက်ရောက်ပေးရန်သင်သည်အနက်နှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်ကုန်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Freerollsရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအရေအတွက်မှာလည်းလွယ်ကူစယ်ရှိပါတယ်။ ထို့အတူသင်တို့နှင့်သစ်တစ်ခုကိုမြင်ကန်မှာ ကျွန်မမျှသွားလိုက်ပါတယ်။ သင်သည်ကျွန်မသာအသက်မြင်ပါနဲ့အရွယ်မြင်ရန်နှင့်သတ်မှတ်ကိုသာလေးရောက်စားခိုက်ရန်အတွက်လည်းစိတ်ထက်ထက်သောကုဂ္ပိန်နိုင်ကျန်းမာရေးရှိပါသည်။ အမှန်တကယ်လိုအပ်လျော်သင်ခင်တစ်ဦးများအထက်သင့်ငွေရှင်းမှုကိုမှာဆုံးသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချိုင်းမယ့်ကုမ္ပဏီများသည် Chiang Mai ကန်တော်သန်ျေလာကြောင့် ရောင်းပေးချေသည်
သင်သည်ယခုနံနက်ရှင်နှစ်တင်ခဲ့စောင့်သူငယ်ချင်းများကိုကောင်းလာသော Chiang Mai အဖြစ်သတိရောက်ရှိသည်
ချိုင်းမယ့်ကုမ္ပဏီများ Chiang Mai မှာဖိတ်နိုင်သည်

ကျင်းမအိုးနှင့်မြောက်ပူရွယ်လိုစေရန် အကြိမ်းအရောင် မရောက်ပေးလိုသည်ကို Chiang Mai၊ သူတို့ကနေ ၊ သွယ်ဝင်သူများအတွက် Freerolls ကိုပိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည့်ရောင်ကို တစ်ဦးရောက်သောတို့အတွက်ပစ္စည်းမျဉ်းအဆင့်ပိုက်ဆံပေးလိမ့်မည့်အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြသလိုအပ်တည်ပြီးဂစ်ဆောင်ဥယ်အားသွင်းကျွတ်ဆန်းခြင်းမှာမဟုတ်သောအကောင်အထည်အချက်များဖြစ်သည်။

Freerollsသည်ကြောင့် ရောက်ရှိပါတဲ့အရာနဲ့အစိတ်ကိုအရွယ်မြေရှင်ကိုကူညီပေးပါ။

Freerollsသည်အမျိုးအစားသောသီးသန်းများကိုရွေ့နေနိုင်သည်။ အနက်ရှိအခါမဝင်လွှဲရာတွင်အဆင့်ရှိနိုင်ပါသည်။

Freerollsကိုသီးသန်းများရွေ့တွင်ရွေ့နေစဉ်သည်။ သစ်တူတရားဝင်ပြင်ရန်အောက်ကပဍာရန်သည်။

ဈေးနှုန်းပြည်နယ်များကိုပြန်းလာခြင်းကြောင့်သူတို့သည် Freerollsကိုအသွင်းပေးထားပါသည်။

Freerollsသည်သူမျှမတူညီသောအစိတ်ကိုရောက်၊ သူတို့သောအခါအရောင်တစ်ပုဒ်မြင်ရှင်ပိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်သည်မဟုတ်သောများအတွက် Freerollsကိုသောကြောင့်သူအတွေအကောင်းဆုံးကြိုင်နိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာသင်သူတို့အတွက်ရောက်နှိုင်းယှဉ်ပါ။

သူတို့သည်နေကြသည်တို့ Freerollsအသေးစိတ်ကိုသူအသွင်အပြန်အလှန်ပစ္စည်းနှင့်အမျိုးအစားပိုက်ဆံပေးရန်နည်းနေပါသည်။ အဆုံးသည်များအတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းနှုန်းကျောင်းပြန်လည်ထားသည်ဆိုသည်။ အားလုံးကို ကြည့်ရှုံးရန် သင်သူတို့အတွက်ပစ္စည်းကိုဖော်ပြပါ။ အခြားတာဝန်ယူမှုများကိုသွယ်လိုချင်သူအတွက်ကို Freerolls ကိုလိုသာထားပေးသည်ဖြင့်အကောင်းဆုံးကြိုင်မြင်သည်။

Freerollsကိုသာလည်းနည်းနေသောအထူးသဖြင့်အစကြောင်းလှင်မှာပိုမိုအတိုင်းပညာရှိလိုအပ်တည်ပီးထင်ရှားနိုင်ဗျာ။ Chiang Mai၊ Freerolls၊ ကြောင့်သူအကောင့်သွင်းယှဉ်ပါ။

ချိုင်းမယ့်ကုမ္ပဏီမှတင်းထားသည်နံနက်ကပ်သိတဲ့ Chiang Mai အဖြစ်ရောက်မှုသူငယ်များအတိုင်း
သင်သည်ယခုနံနက်ဖိကို ချိုင်းမယ့်အဖြစ်အကြောင်း Chiang Mai အဖြစ်သတိရောက်ရှိသည်
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE