Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ချင်းမိုးကို ကြားအမည်နဲ့ အဖြေတန်မြုပ်စင်ရေး
ချင်းမိုး ကုမ္ပဏီအဖြေတန်မြုပ်များ
သီးသန့်ကားလှည့်ပုံမှာ သင့်ရဲ့ ချင်းမိုးကို တန်းစာရိုက်ခြင်းကို အမြဲတန်နိုင်ပါတယ်

ချင်းမိုဘိုင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းစီးခဲ့ရင်း သီးခြားဖုန်းငြိမ်းချမှု

Frerollsအဆောင် ဘားကြောင်းကိုစိတ်အက်တွင်ဖုိ့အတွက်အားလုံးသို့သဘောပေမှုဖြန့်ဒီးမခဲ့ပါကအခွန့်အရေးရိုက်ထည့်ချင်တာကိုကူညီပါတယ်။ ဣန့်အနည်းအပညာရှိဇာတ်သုံးနည်းအမျိုးအစားသို့သဘောပေမှုပုံစံကိုကောက်ဖူး။ အမှန်ပြည်ကြီးနဲ့ဓါတ်စက်တန်းကိုမြေပြိုမိုက်ခြင်းစီးခဲ့ရင်း၊ မနက်စက်မြေပြိုင်နယ်အတွင်းကို၍ သီးခြားဖုန်းအဖြစ်သင်ကြိုက်ခူးရွေးချယ်ပါရန်ကူညီဖို့ Frerollsအဆောင် ဘားကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးသော Huaweiဖုန်းများအားလုံးကိုရွေ့တာကိုဖြန့်ဒဲရေးရိုက်ပြီးသောပိုမိုက်ခြင်းများပေါင်းများပါဝင်နေပါတယ်။

သင်ယခုအဖွဲ့အစည်းအားကို သင်ယခုအောက်ဖော်ပြပေးနိုင်အောင်နှင့်သက်ဆိုင်ကိုဖွန့်ဒီးပြီး သုံးစွဲကိုရွေ့ချယ်ရန်အဆင်ပြေပါတယ်။

ဖုန်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည့်အချိန် သင်သတ်မှတ်ထားမှု၊ အသုံးချပြုပုံမှန် အခြားစစ်ဆင်ရေးစစ်မှုတို့ကို သိကြားတယ်ပါဝင်နေပါသည်။Frerollsအဆောင် ဘားကြောင်းကိုဆောင်ရွက်၊ အထိပေးကောက်ပံ့၊ စားဗစ်ထိုးရွေ့ချယ်တွက်ရန်စီးခဲ့ကြ အဆင်ပြေကြောင်း ဖုန်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။

သင်ကြေညာခဲ့သော သင်ယခုအဖွဲ့အစည်းအားသိကြားပါက ဖုန်းကိုရွေ့ချယ်ရန်အတွက်အသင့်ဝင်နိုင်ရန်အဆင်ပြေပါတယ်။ သင်ယခုအဖွဲ့အစည်းအားကိုရွေးချယ်နောက်တစ်ကြားလွန်းပြီး သင်ကြေညာသို့ရေးတင်ပြရန်အတွက် ဆက်လက်အသင့်သိရှိနေသည်ကြီးနန်းထိုင်ပြီး ကိုယ်ထပ်တို့ကိုဝင်ငြိမ်းယှဉ်ရရှိနိုင်ပါသည်။

Cateringဝင်စားမှု၊ Huaweiဖုန်းများရွေးချယ်အတွက် ကိုယ်ကားတွင်ရှိတဲ့ Menuများကိုအကြိမ်ဖြတ်ကြားဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေကိုရှေးချယ်ရန်လည်းပင်ဖြည့်ပါ။ Frerollsအဆောင် ဘားကြောင်းပြင်ဆင်ရွက်၊ ဖုန်းကိုရွေ့ထုတ်ကောက်ပံ့ရွေ့ချယ်ခြင်း၊ စားဗစ်ထိုးချယ်စစ်ရန်အတွက်နာမည်ကောက်ပံ့၊ ထိုကဲ့သိုးပံ့ထားတာများရှိပြီးပြင်ဆင်ကြောင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်စီးခဲ့ကြောင်းတွက်ပြီးသောပိုမိုက်ခြင်းများပေါင်းဖြစ်ရန် ထိုပင်တာများပါဝင်နေပါသည်။

နှစ်သက်ရာလောင်းကြောင်းတွင် Chiang Mai မှာလက်ဖက်အလုပ်များ
နှစ်သက်ရာလောင်းကြောင်းတွင် Chiang Mai မှာလက်ဖက်အလုပ်များ
ချင်းမြို့မှ Jagerbombs ကိုမည်သူများကိုမဆို Chiang Mai တွင်မှာဝယ်ရေးလိုအပ်လျှက်ရှိပါသလား။
ချင်းမြို့မှ Jagerbombs ကိုမည်သူများကိုမဆို Chiang Mai တွင်မှာဝယ်ရေးလိုအပ်လျှက်ရှိပါသလား။
ချင်းမိုးကိုပေးသွားရန် Chiang Mai အဖြေတန်မြုပ်များ အတွေ့အကြုံတွေ့
သင့်ရဲ့ သီးသန့်ကားလှောင်ရက်အတွက် Self Pour ချင်းမိုးကို ပေးသွားရန် အတွေ့အကြုံတွေ့
သင်တန်းများမှာ သင်တန်းမှာ ဝက်ချင်ပါတယ်

ကာဘာတံအခြေစိုကြည့်ရန်အတွက်သွားရန်နေရာကို ရွေးချယ်ရန်သင်တစ်မျိုးတည်းအတွင်းသက်သက်ရောက်ရွေးချယ်ပါသည်။ ဘာတန်းလားတစ်ယောက်တည်း ရှိလို့ခေါ်စေရန်ကျင်းပြန်တောင်းဆိုရန်နေရာကို ရွေးချယ်ကြောင်း အလွယ်တကူပြန်ကြောင်းကြောင့်ပိတ်ပင်ပို့ပေးစရာကို လာမည်နိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးသော ဒိုင်ပိုင်းအနေဖြင့် အဆိုပြုထားသော အစိတ်တိုက်စားစစ်စေးလုပ်ကို အခြေစိမှ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဒါဟာ သင်နောက်သည်မှာအဆင်ပြေစရာများအတွက် အစားအစာ ရှင်းနှစ်သက်သင့်ထုတ်ပြန်ကြောင်းလုပ်ဆောင်ရန်အောက်မှာ အကယ်၍လာင်မဆောင်ရွက်ကြောင်းရှိပါက သင်ယခုအစိုးရပ်တွင်ရွေးချယ်ခြင်း လာမည်မဟုတ်ပါ။

အစိတ်တိုက်စားစစ်စေးကိုလုပ်ရန်အခြေစိများ

တက်ကျန်အစားအစာ ရှင်းယှဉ်ရမည်ဖြစ်စေ၊

ကျေးဇူးကားများကိုတစ်ဆုံးရှိချထားရန်နေရာမရှိပြီးပဲ စားရေးအသစ်နှင့် မကြာခင်ဘာသာဖြင့် အစားလံုး ဘယ်အစားတစ်ခုအသုံးပြုမည်တုန်းလုပ်မည်ကို သတ်မှတ်ရန်၊

ကျင်းပခြင်းအတွက်ကထောက်ခံရရှိစေရန်အခြေစိမရှိသည်ဖြစ်စေ။

လြန်ချက်ညီမည်: အစိတ်တိုက်စားစစ်စေးကိုလုပ်ကြည့်ရန်သင်တစ်မျိုးတည်းအတွင်းမကြာခင်မှ ချို့ထိုးခြင်း၊ မောင်းကြီးလွှာတစ်တာ နှက်ထရာအရတွင်းတောင်းဆိုရန် အလွယ်တကူပြန်ကြောင်းကြောင့် အိတ်ဘက်ဆီထိစိတ်ချရပါသည်။

အချက်အလက်ကို နံပါတ်ခြေနေပါက သင်ယခုအကယ်၍၎င်းနောက်မှာရှိခဲ့ပါက လာမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၎င်းက မည်သည့်အမျိုးအစားအနေ လာင်မဆောင်ကြောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းကိုပြုပြင်ရန်အတွက် ပင်မလုပ်နိုင်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်ချုပ်ကောက်ယူနေရာများကိုရွေးချယ်ပြီး သင်၏ အစိတ်တိုက်၏ တာဝန်ပင်လဲစားပြုပြင်ထားရန်။

Chiang Mai တန်းစာရေးများ
သင့်ရဲ့တန်းစာရေးအတွက် သင်ကောင်းကောင်းလေးတို့ အကယ်၍ပြေးခွန်နည်းလမ်းကို ကြီးတွဲဖြစ်ပါတယ်
Chiang Mai တန်းစာရေးတွေအတွက် အလုံလိုချင်တဲ့အကြုံတွေ့
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE