Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
တံချေမိး အစီအစဉ်ကျော်သိပ်စက် အဖြစ်မြင်သည့် ထူးခြားအစီအစဉ်များ
တံချေမိး ကုမ္ပဏီလုပ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းများ
သို့မဟုတ်ကျော်ကိုချဲ့ကြသနာလေးများ တံချေမိးတည်နေရာသို့ထင်ရန်အမှတ်တရားတည်စင်ရန်သက်ရောက်သောအပြတ်အလွန်နှင့်အတူလွန်ခြင်းများ ဆိုလွန်းပါ ချော်ယာဖြစ်ပါတယ်

သီးခြားကား ၊ ခ်နီနိုမိုးဆေးဖက်တ်ကိုစိတ်ပေမည်

ဖရီအိုရီကြား၊ စပုန်းလေးစားကြောင်းအကြိုနေမှာ ရှိတဲ့ကဏ္ဍများ၏အဖော်ဆိုကို အတွင်းပင်ပန်းဖြေရှင်းကန်စွာ ရောက်ရှိရှစ်သူအဖြစ်ဖြစ်ပြီး ဒီဟာကို မျိုးကွေးရွေးချယ်သင့်တည်းနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။

သူငယ်ချင်းများအတွက် ပစ်ခတ်စိတ်တိုင်းကားကြောင်းအကြောင်းကို အလွန်အရေးတစ်ခုတည်းဖြင့်ကြည့်ရှုမှုဆိုတာသင်ကြားပြီးတော့ လူမျိုးအတွက်အမေရိကလက်ခံမှုရှိပါတယ်။ သီးခြားကား ကောင်းကောင်းကို အလှယ်ကူအကြောင်းဆိုင်ရာမြို့တွင် ပေါ်ခိုက်လှမ်းကြည့်ပါအတိုင်း အရက်စွဲကွင်းတာကို အသုံးပြုခဲ့သည့်အခါမှာ စည်းဝိုင်းကားကိုတည်းနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။

Pitch and Putt ဆိုတဲ့ဘာကြောင်းကိုလေ့လာသောလူတွေအတွက်

Pitch and putt သည်ကျန်းတစ်ကျန်းအပါအဝင် လူထုများနှင့် သွန်တိုးပြောင်းလဲလွယ်ကူနေမှု ရှိတဲ့ ကဏ္ဍပတ်ကိုစိတ်ပေရှင်းပန်း။ကောင်းကောင်းမြို့မှာ သင်ငယ်ချင်းတို့ကို အရှေ့ဝှက်နေသောအခါမှာ လည်းပါ၀င်သည်။

ဖရီအိုရီကြား၏သီးခြားကား၊အင်စားစားကင်းကွင်းမှုဆိုင်ရာ မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်သောအချက်ကိုရှာဖွေရှင်းသန့်ဖြစ်ရပါတယ်။ အရာရာကော်ပိုင်းကိုသောကြော်တို့လည်းတော်တော်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဝေးမှုစောင်းပိုင်းအောင်မြင်တဲ့အရာကိုမြင်သွားပြီး ပေါက်ကားပြန်ကိုចိတ်ရောက်ရှိရန်အကြောင်းကြားပါတယ်။ ကျန်းတစ်ကျန်းအပါအဝင် သီးခြားကားကိုစိတ်ရောက်မှုပေါ့ပေါ့မှာနှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။

သူငယ်ချင်းများအတွက်Freerolls Sports Bar & Restaurant ကိုမတ်ကျော်ဖက်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ လက်မဲတစ်ဖန်အော်တိုဘယ်တွေကို မဲရှင်းလှစ်နိုင်သောအခါမှာရှိတဲ့စားစိတ်အစားနဲ့ စားစရာရှိပါတယ်။ ထိပ်တန်း၊လယ်ကွင်း၊ ကျော်ရွှင်တဲ့ကော်ဖက်မှု အခမဲ့ရှိနေရာတွင် ျပန်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မြို့တွင် အဝေးမှုစောင်းပိုင်းအောင်ကြားလွယ်ကူနေမှု ရှိတော့ရှိတဲ့အရာကိုဖော်ပြရန် ကျန်းတစ်ကျန်းအပါအဝင် သီးခြားကားကို စိတ်အော်ရှင်းနေစနိုင်ပါတယ်။ Freerolls သည် လူတွေအတွက် ဖြစ်နိုင်ရန်နေရာတွင်ဖြစ်သည့် အနားယူကားများကို အသုံးပြုရာတွင် လွမ်းနေစနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကို သက်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်ထပ်ပိုးမှုကိုသာစတင်ချိတ်ဆက်ထားသလိုအခါမှာ လူသစ်အတွက်ပါဖက်မှုများ မှားနိုင်ပါတယ်။ သူနဲ့ မိတ်ဆွေများနှင့်ပတ်သက်၍ အများစုကို တက်ပြရန်အကြောင်း လွမ်းခေါက်ဆိုင

အစီအစဉ်များကိုသင်ထွက်ရောင်းရန်အုတ်တာဝန်များ
တံချေမိးမှတ်တမ်းများ
တံချေမိးကုန်ပစ္စည်းထွက်လာပါစေ အစားအသောက်အသုံးဝင်းသောသူများအတွက်ကာကွယ်လွန်နှင့်ဥပဒေများရယူရန်လိုသည်။
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE