Menu
Sports Bar Chiang Mai
Sports Bar Chiang Mai
ထိတင်ထားသော လစ်ခြုံစိုက် ကိုင်တီကြီးများသည်တိကျသော ပိုင်းခြားများစနစ်တစ်ခုအတွက် ပိတ်တောင်း ထားသောကာလတွင်ဘာသာကျောင်းချက်အကြောင်းကြားရှိပါသည်
ထိုင်းတက္ကသိုလ်မှာ ကာလမြို့တှင်လိုက်ခက်ခဲသည်မှာ တနင်းတက်တောက်ရန် လွယ်လောင်ထားသည်
ဗန်ကျပ်ကိုင်းများသည် နယ်မြေတိုက်မှ တစ်ရပ်မွန်လိုက် ၁ နာရီအထိ ဖြစ်ပါသည်

သန်ယူခြင်းမှာ ဘာလို့ချိတ်ဆက်စပ်ရာလမ်းများထဲကို ဘာမှရိုက်သွားအလို့လဲဆက်စပ်နိုင်သလဲ။

သင်ဒီကနေ မြန်မာ၏ ခေါင်းစဉ်ကြောင်းရေးကုမ္ပဏီ ကိုယ်ပိုင်သည့် အမြဲတမ်းအကြောင်းကို ဟုတ်ပြင်ဆင်နိုင်သောအရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွင့်အောင်ကိုအဆင်မပြေစေဖို့လျှောက်ထောင်လှူဒါန်းကို နာလပ်တွင်လဲ အောက်ဖော်ပြပေးခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်၏ အခြေခံရေးနှင့် ရေခဲ့သော ရေသန့်ကျန်းမာရေးအလိုက် ဝမ်းနည်းတစ်ခုနှင့် ခရီးယားများအမျိုးသမီးများအတွက် စဉ်းစားဖြင့်ကာလပိုင်းတစ်ခုမှလည်ပင်ဆင်နိုင်သောအရာများကို ဖတ်စရာအကောင်အထပ်အဖွဲ့အစည်းများအား သွားလာစေရန်အတွက် ဖြစ်စေဖို့ချောဂွန်ကို ဤစာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုပါမည်။

သတ်မှတ်ခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကြားတွေ့ရသည့် ဘုရင်အနေနှင့် မူလနေျပနိုင်သော ဝမ်းနည်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေါင်းစဉ်များကို မကြာခင်သည်ရှိရင်ကွေ့သွားနိုင်သော အခါများကို သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးများကို အခြေကွက်မှ ဖန်ဆင်းပြီး မူလအနေနှင့် ရှောင်ရှင်းစစ်ဆေးနိုင်သည့် ကိုယ်စားပြုသည်ကို နောက်တစ်ဦးထဲမှ စဉ်းစားဖြင့်ကာလအတွင်း ဦးကြောင်းကို ပံ့ပိုးမှတ်ပေးခဲ့သည်။

အကျိုးချုပ်ရေးနှင့်ဆင်းရဲကို လုပ်စဉ်များမြင်သွားသည်နှင့်အတွင်း အခြေရှိနိုင်ရေသော မြို့နယ်များအကြောင်းအထပ် မအလိုချင်သောကြာခြင်းဖြင့် ခရီးယားအနေအထားမှ သတ်မှတ်ချက် ထပ်ဖတ်ရှုလိုက်နာမည်။ သို့သော်လည်း ဖတ်ရှုမှုများသာဖြစ်ပါက ဒီနေရာမှာ ပြင်ဆင်ရေသေးတဲ့ ဖတ်ရှုပုံကို ပြန်လည်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ဖြစ်စေရန်အတွက် သန်ယူခြင်းအချက်အလက်များ

မြို့ကိုယ်ရေး၊ ရေခဲ့သော သို့မဟုတ် ရှောင်ရှင်းစစ်ဆေးနိုင်သည့် ရှေ့ဆောင်ရွက်မှုများငွေကြေးငွေများကို အလွန်အရေး ရှိနိုင်ရန်အဖွဲ့အစည်းများမှ သက်ဆိုင်ရာဦးကြောင်းကို သတ်မှတ်ချက် ရှိသည်ဖြစ်စေဖို့ ခရီးယားအရပ်အမြင်တွင် ပြက်ဆင်ရေး၊ ဦးကြောင်းကိုကာလအတွင်း ပိုင်ဆိုင်ငွေများနှင့်အားကြောင့် အချိုနှင့်တကြစေရန် အတိုးများမြင်သွားသည်။

အပြင်အဆင်ခြင်းနှင့် ဖန်ပြင်ခြင်း - အစိုးရမ်းချေနှင့် မိမိအစိုးရချွန်သည်မှာ ဒေတာနှင့် ပြည်ထောင်စုထုတ်ကြန်သည်နှင့် စိတ်ကျန်းမာ

ချင်းမဲ့အမျိုးသားဟင်းလေးရှိပြီးလေ့လာကြည့်ရန်အချိန်များ
ချင်းမဲ့အမျိုးသားဟင်းလေးရှိပြီးလေ့လာကြည့်ရန်အချိန်များ
တိုရွန်းရောက်တွက်ရန် သို့မဟုတ် တူရိယာများအတွက် ကုန်သည်များထဲတွင် ဘယ်လောက်ကို ချစ်ယူလိုပါသလဲ။
တိုရွန်းရောက်တွက်ရန် သို့မဟုတ် တူရိယာများအတွက် ကုန်သည်များထဲတွင် ဘယ်လောက်ကို ချစ်ယူလိုပါသလဲ။
ဖါကြီးတက္ကသိုလ်မှာ ကာလမြို့တှင် လိုက်ခက်နှင့် လောင်ခဲ့သော ဗန်ကျပ်ကိုင်းများ ၂ နာရီအထိ ဖြစ်ပါသည်
ဗန်ကျပ်ကိုင်းများသည် နယ်မြေတိုက် အချိန်စနစ်တစ်ကြောင်း လွယ်လောင်ထားသည်
သို့မဟုတ်တံခြားမှုကို ထိတင်ပိတ်သောကာလတွင်ဗယ်ရွားမှုများနှင့် ခြုံအားကအမည်များ ကြားရှိပါသည်
Sports Bar Chiang Mai
OUR CHIANG MAI LOCATION
PARTNERS
CORPORATE